Banka Memur Alım İlanları

Ziraat Bankası sınavında çıkmış sorular ve cevapları

By

on

2014 yılında yapılan Ziraat Bankası sınavında çıkmış soru ve cevapları.

ziraat bankası

Banka Sınavlarında En Çok Sorulan 25 Kavram

1.       35850 TL paran var. 3 tane 1000 bankanot,4 tane 50 kuruş,5 tane 500 ytllik olacak şekilde ayırınız Geriye ne kadar kalır

2.       Çek nedir ?

3.       Ciro nedir ?

4.       Devlet tahvili nedir ?

5.       Disponibilite nedir ?

6.       FED nedir ?

7.       Hazine bonosu nedir?

8.       İnterbank nedir ?

9.       Konvertibilite nedir ?

10.   Kredi riski nedir ?

11.   Munzam karşılıklar nelerdir ?

12.   Maliye bakanımızın ismi?

13.   BDDK nedir?

14.   Mekez bankasının görevleri nelerdir ?

15.   Merkez bankası başkanı kimdir?

16.   Repo nedir ?

17.   Tahvil nedir ?

18.   Faiz nedir ?

19.   Para nedir ?

20.   Temettü nedir ?

21.   Teminat mektubu nedir

22.   Valör nedir

23.   Mortgage nedir

24.   Katılım bankası nedir

25.   Bilanço nedir ?

1-Aşağıdakilerden hangisi kamu hukuk dallarından biri değildir?

A) Borçlar Hukuku
B) İş Hukuku
C) İdare Hukuku
D) Anayasa Hukuku
E) Vergi Hukuku
2-Aşağıdakilerden hangisi sosyal devlet ilkesini açıklar?
A) Din ve devlet işlerini ayıran devlet
B) Irk, din, dil ayrımı yapılmayan devlet
C) Hukuka dayalı devlet
D) Egemenliğin halkta olduğu devlet
E) Hiçbiri

3- Anayasamıza göre yasama yetkisi kimindir?
A) TBMM’nin
B) Bakanlar Kurulu’nun
C) Danıştay’ın
D) Mahkemelerin
E) Cumhurbaşkanı

4- Bakanlar, kim tarafından seçilir?
A) Milletvekilleri tarafından
B) Yargıtay tarafından
C) Cumhurbaşkanı tarafından
D) Bakanlar Kurulu tarafından
E) Başbakan tarafından

5- Aşağıdakilerden hangisi Ceza Hukuku’nun ilkelerinden biridir?
A) İyi niyet ilkesi
B) Kusursuz sorumluluk ilkesi
C) Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi
D) İlliyet ilkesi
E) Hiçbiri

6- Aşağıdakilerden hangisi bir kabahat cezasıdır?
A) Ölüm
B) Bir meslek ve sanatın icrasının geçici olarak durdurulması
C) Ağır hapis cezası
D) Ağır para cezası
E) Hiçbiri

7- Suçun maddi unsuruna ne ad verilir?
A) Kusurluluk
B) Tipiklik
C) Zarar
D) Hareket
E) Netice

8- Aşağıdaki gruplardan hangisine ceza verilmez?
A) 0-11 yaş
B) 0-15 yaş
C) 0-8 yaş
D) 11 -15 yaş
E) Hiçbiri

9- Aşağıdakilerden hangisi Vergi Hukukunun temel ilkelerinden değildir?
A) Vergide eşitlik
B) Vergide genellik
C) Vergide nispilik
D) Vergide kanunilik
E) Vergide adaletlik

10- Aşağıdakilerden hangisi servet üzerinden alman vergilerden değildir?
A) Emlak vergisi
B) Kurumlar vergisi
C) Taşıt – alım vergisi
D) Motorlu taşıtlar vergisi
E) Veraset ve intikal vergisi

11- Aşağıdakilerden hangisi sosyal hayatı düzenleyen kurallardan değildir?
A) Din kuralları
B) Görgü kuralları
C) iş hayatı kuralları
D) Hukuk kuralları
E) Ahlak kuralları

12- Hukuk niçin gereklidir?
A) Sosyal hayatı düzenlediği için
B) Devleti diğer devletlerden koruduğu için
C) Toplumda refahı sağlamak için
D) Kişileri korkutmak için
E) Hiçbiri

13- Şahısların kendi nefislerine karşı davranış biçimlerini hangi kurallar belirler?
A) Din kuralları
B) Sübjektif ahlak kuralları
C) Objektif ahlak kuralları
D) Hukuk kuralları
E) Görgü kuralları

14- Bir düğüne hediye götürmeyi gerektiren kural hangisidir?
A) Din kuralı
B) Hukuk kuralı
C) Görgü kuralı
D) Ahlak kuralı
E) Hiçbiri

15- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Din kurallarına aykırı davranmanın müeyyidesi manevidir.
B) Maddi müeyyide, kuralın kamu kudreti ile desteklenmiş olmasıdır.
C) Din, ahlak ve görgü kurallarının maddi müeyyidesi yoktur.
D) Ahlak kuralları her zaman her yerde aynıdır.
E) Hukuk kuralları, maddi müeyyidelidir.

16- Aşağıdakilerden hangisi, yalnızca hukuk kuralının bir özelliğidir?
A) Bir müeyyideye sahip olması
B) Kişilerin birbirleri ile olan ilişkileri düzenlemesi
C) Kamu kudreti ile desteklenmiş olması
D) Bir takım emir ve yasaklar içermesi
E) Hiçbiri

17- Verilmiş söze sadık kalmayı emreden ahlak kuralı aşağıdakiler-den hangisine girer?
A) Mutlak ahlak kuralı
B) Sübjektif ahlak kuralı
C) Objektif ahlak kuralı
D) Özel ahlak kuralı
E) Yüksek ahlak kuralı

18- Görgü kuralları ne ile ilgilidir?
A) Şahısların kendi nefısleriyle
B) Toplumda azınlığın benimsediği davranışlarla
C) Toplumda çoğunluğun benimsediği davranışlarla
D) Toplumun ahlaki değerleriyle
E) Hiçbiri

19- Din kurallarının koyduğu emir ve yasaklara aykırı biçimde davranan kimselerin karşılaşacakları tepki
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Günahkâr sayılma
B) Lanetleme
C) Ayıplanma
D) Küçük görülme
E) Hapsedilme

20- Cebri icra aşağıdaki sosyal kurallardan hangisi tarafından düzenlenmiştir?
A) Din kuralları
B) Ahlak kuralları
C) Görgü kuralları
D) Eğitim kuralları
E) Hukuk kuralları

2014 ZİRAAT BANKASI SERVİS GÖREVLİSİ İŞE ALIM KOŞULLARI

Bankamızın yurt genelinde bulunan şube ve birimlerde görevlendirilmek üzere; 1.000 Servis Görevlisi istihdam edilecektir.

Görev Tanımı: Banka ürünlerinin operasyonu, tanıtım ve satış işlemlerini yürüterek müşterilerimize etkin hizmet sunmak.

Banka Sınav Soru ve Cevapları

Servis Görevlisi unvanlı personel, en az 6 ay şube bankolarımızda banko asistanı görev pozisyonunda çalıştırılacaktır. Daha sonra boş pozisyon bulunması halinde yetkinliklerine göre pazarlama veya operasyona yönelik görev pozisyonlarında çalışmaya devam edebileceklerdir.

Ziraat Bankası Memur Alımında Genel Hususlar

• Servis Görevlisi adayı, Bankamız il merkez ve/veya ilçe şubelerinde yerel personel olarak istihdam edilecek olup, ilan edilen illerde ve bağlı ilçelerinde ikamet eden adaylar tercih nedeni olacaktır, (Mülakat sırasında adayın başvurduğu ilde yaşamını sürdürdüğüne dair gerekli araştırma yapılacaktır.)

• Adaylar ilan edilen iller için tek tercihte bulunabileceklerdir,

• Adaylar tercih ettikleri il merkezlerinde ve o ile bağlı ilçelerde görevlendirilebilecektir, adayın görev alacağı şube Banka tarafından belirlenecektir,

• Yapılacak mülakat sonucunda başarılı olan adaylar, sadece tercih ettikleri ilde çalıştırılacak olup, başka bir İl’e tayinleri ancak zaruri nedenler ve Banka ihtiyaçları çerçevesinde mümkün olabilecektir. Adayların başvuru yaparken bu hususları dikkate almaları ve görev yapmak istedikleri il tercihini buna göre yapmaları gerekmektedir.

• Sınav süreci yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır,

• Yazılı sınav Anadolu Üniversitesi tarafından 21 merkezde (Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van, Zonguldak) gerçekleştirilecektir,

• Adayın, başvurduğu ilin bağlı olduğu sınav merkezinde sınava girmesi gereklidir,

• Banka, gerekli hallerde adayların sınava gireceği yerleri önceden duyurmak kaydı ile değiştirebilecektir,

• Mülakat süreci Bankamız tarafından yürütülecektir,

• Servis Görevlisi sınavına başvuran adaylar Banko Görevlisi sınavına başvuramazlar.

Ziraat Bankası Memur Alımı Sınavında Adaylarda Aranan Şartlar
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. 01.01.1984 ve sonrası doğumlu olmak,

3. Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren bölümleri ile denkliği yetkili makamlarca onaylanmış yabancı ülkelerdeki üniversitelerden mezun olmak veya işe başlama tarihinde mezun olabilecek durumda olmak, (Mülakat sırasında diploma/öğrenci belgesi kontrolü yapılacaktır)

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,

6. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

7. Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (Başarılı olan adaylardan işe başlama öncesinde istenecektir)

8. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak.

Başvuru Süreci Başvuru sırasında aşağıdaki aşamalar takip edilecektir.

Yazılı Sınav
• Yazılı sınav, ilan edilen sınav merkezlerinde 11 Ekim 2014 Cumartesi günü saat 10:00 ‘da başlayacak olup, çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır.

ZİRAAT BANKASI MEMUR ALIMI İŞLEMİ SIRALAMALARI

Ziraat Bankası Memur Alımı Sınav Daveti
• Adaylar başvuru yaptıkları ilin bağlı olduğu sınav merkezinde sınava gireceklerdir.

• Başvurusu kabul edilen adaylar sınav yeri ve saatini bildiren “Sınav Giriş Belgesi”ni 29 Eylül 2014 Pazartesi gününden itibaren Anadolu Üniversitesi’nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet adresinden T.C. Kimlik numaralarını girerek alabileceklerdir.

• Sınav Giriş Belgesi posta ile gönderilmeyecektir.

Ziraat Bankası Memur Alımı Yazılı Sınav

• Yazılı sınav, ilan edilen sınav merkezlerinde 11 Ekim 2014 Cumartesi günü saat 10:00 ‘da başlayacak olup, çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır.

• Tüm adayların sınava gelirken yanlarında Sınav Giriş Belgeleri ile birlikte fotoğraflı resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) getirmeleri gerekmektedir.

• Sınav giriş belgesi veya fotoğraflı kimlik belgesi yanında olmayan adaylar yazılı sınava alınmayacaktır.

• Adayların sınav merkezine cep telefonu, hesap makinesi vb. elektronik cihaz ile girmeleri kesinlikle yasaktır.

• Sınava 15 dakikadan fazla geç kalan adaylar sınava alınmayacaktır.

Ziraat Bankası Servis Görevlisi Ne iş Yapar?Ziraat Bankasında çalışanlar NE KADAR MAAŞ ALIR?

Ziraat bankası servis görevlisi maaşı ne kadar?Ziraat bankası servis görevlisi maaşı ve çalışma koşulları nedir?Servis görevlisi ne iş yapar?Ziraat bankası servis görevlisi işe alım koşulları nelerdir

1590TL brüt ücretle başlar. Banka görevlendirmelerinde eğitim/yol vb. harcırahını alır. Görev Yeri: Tercihte bulunduğunuz ilin merkezi veya ilçeleridir, diğer şartlar zaten ilanda belirtilmektedir.

Yaptığı iş, Çalışma şartları, Görev: Banka ürünlerinin operasyonu, tanıtım ve satış işlemlerini yürütür. İşin özü ne iş olsa yapar, açıklık doldurur. Ama servislerden (operasyon, krediler) birinde uzmanlaşabilir. Bu alımda dikkat edilecek bir nokta; sınav ilanında 1 yıl bankoda çalıştıktan sonra denilmekte olup pozisyon olarak MİA, MİY, operasyon asistanı olabilirsiniz. Görev pozisyonunda unvana bakılmaz performansa/iş yönetimi/beceri vb. etkenlere bakılır. Tayin hakkı bekleme süresini doldurduktan sonra talepte bulunduğu şubede boşluk varsa mevcuttur. Ayrıca mücbir sebepler de olabilir.

Çıkış Tazminatı: Sözleşmelerinde, 2 yıl içinde Bankadan istifa ederek ayrılmaları ya da iş sözleşmelerinin haklı nedenle Bankaca feshi halinde 5.000 TL tutarındaki eğitim karşılığı cezai şartın ödenmesine dair hüküm bulunacaktır.Ziraat Bankası Servis Görevlisi Ne İş Yapar?

Banka servis görevlisi, bankaların ürünlerinin tanıtımını ve satışını yapmakla yükümlüdür. İsterse bankanın servis bölümlerinden birinde uzmanlaşabilir. Bankoda 1 yıl çalıştıktan sonra operasyon asistanı olma hakkınız da doğuyor.

Ziraat Bankası 2014 Memur Alım Şartları

Personel alımı yapacak olan Ziraat bankasının personellerde aradığı kriteler , sunum hazırlamak , gerekli raporları oluşturma,müşteri ile iletişime geçmek gibi genel özelliklerdir Ziraat bankası personel alımı özellikle Türkiye’nin tüm illerinde yapılacak olması iş arayanları ve iş bekleyenleri sevindirdi desek yeridir.

Ziraat bankası personel alımı ile ilgili iş başvuru detayları konu devamında ulaşabilirsiniz. Ziraat Bankası son dönemde girdiği değişim hareketi ile birlikte büyük miktarda eleman alımı gerçekleştiriyor. Öyle ki sizlerde bu bankaya başvuru yaparak bu hizmetin bir parçası olabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI 2012 SERVİS GÖREVLİSİ SINAV SORULARI (Çıkması Muhtemel Sorular)

Sorular banka tarafından yayınlanmadığından aşağıdaki sorular sınava girenlerden

alınan bilgiler çerçevesinde düzenlenmiştir. Soruların hangi konulardan geldiği hakkında

bilginiz olacaktır.

1 ) BDDK ile ilgili bir soru.

Cevap: Fona Avans verir. ( Yanlış olan şık )

2 ) Factoring ve Forfaiting ile ilgili bir soru.

3 ) Aşağıdakilerden hangisi SPK’nın yetkisi değildir?

Cevap: Gecelik faiz oranı belirler.

4 ) Mevduat fonu kabul eden bankalar hangileridir?

5 ) 14. Paralimpik Yaz Oyunları nerede yapılmıştır?

6 ) IMF ile ilgili bir soru.

7 ) Vadeli ve Opsiyon Piyasası ile ilgili bir soru.

8 ) Bankacılık krizinin ekonomi üzerindeki etkisiyle ilgili bir soru.

9 ) 2008 Ekonomik Krizi?

Cevap: ABD – Mortgage

10 ) Çek ile ilgili bir soru.

11 ) Gaiplik ile ilgili bir soru.

12 ) Bono da şekil açısından bulunması gerekenler?

13 ) Aşağıdakilerden hangisi Ticaret Hukuku içinde yer almaz?

Cevap: Eşya Hukuku

14 ) Kaydi Para ile ilgili bir soru.

15 ) Zorunlu Rezerv ile ilgili bir soru.

16 ) Ar-Ge harcamalarının en büyük finansman kaynağı?17 ) Banknot basma yetkisi?

Cevap: Merkez Bankası

18 ) Yasal Yedekler hangi başlık içerisinde yer alır?

19 ) İcra Mahkemesi ile ilgili bir soru.

20 ) İlamlı icraya konu olmayan kıymetli evrak sorusu?

Cevap: Hisse Senedi

21 ) Paranın dolaşım hızı ile ilgili bir soru.

22 ) Bir çocuğun hâkim kararıyla reşit sayılabilmesi için hangisi gerekmez?

23 )Ayırt Etme gücü ile ilgili bir soru.

24 ) Bankacılık düzenleme kanununda bulunmaz?

Cevap: SPK

25 ) Verilen kredilerin ödenmeme riskiyle ilgili bir soru.

26 ) Merkez Bankası ile ilgili bir soru.

27 ) Alıcı ile Satıcıyı karşılaştıran piyasa?

28 ) OECD ile ilgili bir soru.

29 ) Karadeniz Ekonomik İşbirliğine üye olmayan ülke?

30 ) Avrupa Ekonomik Birliğinin oluşmasını etkilemiştir?

31 ) Cannes Film Festivali ile ilgili bir soru.

32 ) Memuriyeti sonlandırmayan durum hangisidir?

33 ) Hak Ehliyeti ile ilgili bir soru.

34 ) Dünyanın günlük hareketinin sonucu değildir?

35 ) Bir kişi bankadaki mevduat hesabından para çekerse ne olur?

36 ) Organize piyasalar ile ilgili bir soru.

37 ) Hangisine haciz konmaz?

Şıklar;- Hisse Senedi – Poliçe – Çek – Fon38 ) Anlatım Bozukluğu sorusu

39 ) Hangisi mecaz anlamlı değildir?

40 ) Paragraf içindeki kelimelerden hangisinin anlamı yanlış verilmiştir?

1 iç işleri bakanı

2 dış işleri bakanı

3 ekonomiden sorumlu devlet bakanı

4 maliye bakanı

5 ziraat bankası şube sayısı

6 alacağın maaşı biliyormusun

7 Türkiyede enfilasyon oranı

8 Türkiyede ekonomik büyüme

9 ziraat bankası genel müdürü

10 yönetim kurulu başkanı

11 spk başkanı

12 spk: piyasanın açıklık kuralına göre yönetilip yönetilmediğini kontrol eder.

13 merkez bankası başkanı

14 kara para: illegal yollardan elde edilen paradır.(eroin , kaçakçılık)

15 resesyon:ekonomideki durgunluktur.

16 cari açık: bir ülkenin ihraç ettiği mal ve hizmetlerden elde ettiği gelirin, ülkenin yurtdışından ithal ettiği mal ve hizmetlere yaptığı ödemelerden az olmasıdır.

17 enflasyon ve deflasyon : ekonominin ortalama fiyat düzeyindeki yüzde artış oranına enflasyon denir. Yüzde azalışına ise deflasyon denir.

18 ipotek: taşınmaz üzerindeki rehne denir.

19 hazine müsteşarı

20 ziraat bankası nereye bağlı: hazine müsteşarlığına ( buna yinede bi bakın yanlış olabilir)

21 mortgage nedir

22 ziraat bankasının faiz oranları

23 ziraat bankası nasıl bir bankadır: tarımı finanse eden ,emekli maaşı ödeyen , sosyal fonksiyon içerisinde olan bir kuruluştur.

24 türkiyenin bankacılıkla ilgili en büyük sorunu nedir: özkaynak yetersizliği

25 ziraat bankası büyüme oranı ( 2008 ve 2009 olarak bakın)

26 ziraat bankası özkaynak karlılığı ve aktif karlılığı

27 ziraat bankasının personel sayısı ve kaç noktada rakipsiz olduğu

28 özelleştirme nedir üç örnek: kar getirmeyen kamu kurumlarının verimli hale getirilebilecek yatırımcıya
verilmesidir. Ör: Telekom;Araplara finansbank; yunanlılara oyakbank ; Hollandalılara

29 bankalar neden kurulmuştur : para sıkıntısı yaşayan girişimcilere finansman sağlamak için kurulmuştur

30 virman: aynı bankanınaynı şube içerisinde yapılan para transferidir

Havale: aynı bankanın farklı şubelerine yapılan para transferidir.

Eft: farklı iki banka arasındaki para transferidir

31 müteselsil sorumluluk: birden çok kimselerin bir zararın tamamından ayrı ayrı sorumlu tutulmaları halidir.

32 key: konut edindirme yardımıdır. 1986- 95 yılları arasında işçi ücretlerinden kesilen ödenektir. Amaç fonda para biriktirip kişileri ev sahibi yapmaktır.

33 sera nedir: doğal çevre koşullarının uygun olmadığı mevsimlerde yada yörelerde bitkilerin yetiştirilmesi için uygun koşulların yapay yollarla yaratıldığı , üstü ışık geçiren örtüyle kaplı ortamlara denir.

34 topraksız tarım hakkında bildikleriniz.

35 ziraat bankasının yıllık net karı

36 ziraat bankasının vizyonu ve misyonu nedir

37 seni başka illere göndersek gidermisin ( kesinlikle cevap giderim)

38 patron ve yönetici arasındaki fark

39 senin diğerlerinden farkın ne neden seni alalım

40 buğdayın ekim zamanı ekim şekli gübreleme zamanları kullanılan gübreler

41 ph nedir değeri kaçtır tuzlu ve alkali toprak nedemektir

42 kayısı nedemektir

43 açlık sınırı nedemektir açlık sınırı ne kadardır

44 asgari ücret nedemektir ne kadardır

45 ekonomiyle ne kadar ilgilenirsin

46 neden ziraat bankası

ZiRAAT BANKASI VE DİĞER BANKA SINAVINDA KARŞILAŞILAN TERİMLER VE ANLAMLARI

1 ) ACİZ VESİKASI : Alacaklı alacağının tamamını alamamışsa kalan miktar için kendisine verilen vesika, belge

2 ) ANONİM ŞİRKETİ : Bir unvana sahip, esas sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan ve borçlarından dolayı yalnız mal varlığı ile ortaklarının sorumluluğu bulunan, taahhüt etmiş oldukları sermaye payı ile sınırlı bulunan şirkettir

3 ) ARİYET : Ödünç; ödünç sözleşmesi

4 ) AYNİ :  Mala ilişkin; eşyaya bağlı; malın mülkiyeti ile ilgili

5 ) BONO : Bir kimsenin diğer bir kimseye veya onun emir ve havalesine, belirlenen vadede, belirli bir tutarı
ödeme taahhüdünü içeren, özel biçim ve hükümlere tabi ticari senet; emre yazılı senet

6 ) BUTLAN :  Geçersizlik

7 ) CEBRİ İCRA : Kendi istekleriyle borçlarını ödemeyen borçluların, borçlarını Devlet kuvveti ile ödemelerinin sağlanması; ilgili icra dairelerinin, (gereğinde) zor kullanarak, borçluyu borcunu ödemeye zorlamaları

8 ) CİRO : Çifte yetki veren havale; ticari senedin, arkasına yazılan yazı veya imza ile başkasına devri

9 ) CÜZİ HALEFİYET : Miras üzerinde sadece bir talep hakkı elde etmeyi, buna karşılık borçlardan sorumlu olmamayı ifade eder. Kendisine sadece belirli bir mal bırakılmış şahıs (musaleh) cüzi haleftir.

10 ) DEF’İ : Taraflardan birinin kendisine açılan davada borçtan kurtulmak için başvurduğu her türlü yol

11 ) EDİM : Aralarındaki borç ilişkisi dolayısıyla alacaklının isteyebileceği, borçlunun da yerine getirmekle yükümlü bulunduğu bir davranış biçimi

12 ) EMTİA : Ticaret konusu olan her türlü mal

13 ) FER’İ : Ekli; eklentili; ikinci derecede olan

14 ) FİİL EHLİYETİ : Bir kimsenin, kendi eylemleriyle haklar ve yükümlülükler yaratması yeteneği

15 ) GABİN : Aşırı yararlanma, edimler arasında açık oransızlık, alışverişte satın alınan mala ödenen karşılığın, malın değerinden çok fazla olması

16 ) GAİPLİK KARARI : Bir kimsenin ölüm tehlikesi içinde kaybolması veya kendisinden uzun süre haber alınmaması sonucu yargıç kararı ile kişiliğine son verilmesi

17 ) HAK EHLİYETİ : Sağ doğmak şartıyla ana rahmine düştüğü andan ölüm anına kadar olan dönemde herkesin sahip olduğu medeni haklardan (evlenme, mülk edinme vb.) yararlanma yeteneği

18 ) HAKSIZ FİİL : Hukuk düzeninin izin vermediği, zarar verici eylemlerdir

19 ) HAMİLİNE : Kıymetli evrakı elinde bulundurana ödeme yapılacağını gösteren ibare

20 ) İBRA : Aklanma; temize çıkma; aklama; temize çıkarma

21 ) İCAP : Bir sözleşme için ilk söylenen söz

22 ) İCAZET : İzin; onay

23 ) İCRA : Borçlunun alacaklıya karşı yapmak veya ödemekle yükümlü bulunduğu bir şeyi adli bir kuruluş aracılığıyla yerine getirme. Yapma, yerine getirme, bir işi yürütme.

24 ) İÇTİHAT : Yasada veya örf ve âdet hukukunda uygulanacak kuralın açıkça ve tereddütsüz olarak bulunmadığı konularda, yargıcın veya hukukçunun düşüncelerinden doğan sonuç. Görüş, özel görüş, anlayış, kavrayış

25 ) İFA : Ödeme; yerine getirme; bir işi yapma

26 ) İFLAS MASASI :  İflas eden kişi veya kuruluşun alacak ve borçlarını belirlemeye ve bunları düzenlemeye yetkili birim

27 ) İKRAH : Korkutma; bir kimseyi yapmak istediği şeyi yapmamaya, yapmamak istediği şeyi yapmaya korkutarak zorlamak

28 ) İKTİSAP : Kazanma; kazanım; edinme; bir şeyin mülkiyetini elde etme

29 ) İLAM :  Bir davanın mahkemece nasıl bir hükme bağlandığını gösteren resmi belge, mahkeme kararlı belge

30 ) İLLİYET BAĞI : Nedensellik bağı; bir neden ile ortaya çıkan sonuç arasındaki ilişki

31 ) İNFİSAH : Fesh olunma; bozulma; hükümsüz kalma; kendiliğinden ortadan kalkma

32 ) İNTİFA HAKKI : Yararlanma hakkı; başkasına ait bir malda, kullanma ve ürünlerinden yararlanma yetkilerine sahip olmayı içeren irtifak hakkı çeşidi

33 ) İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ : Taşınmaz rehni ile güvence altına alınmış kişisel bir hak nedeniyle, yetkili tapu görevlilerince ilgili taşınmaza değer biçilerek, taşınmaz değerinin bağlandığı kıymetli evrak

34 ) İRAT SENEDİ : Bir alacak nedeniyle üzerinde gayrimenkul mükellefiyeti kurulan bir taşınmazın değerinin, taşınmazdan ödenmesi gerekli bir para borcu biçiminde bağımsızlaştırılarak, sürümünü artırmak için bağlandığı kıymetli evrak

35 ) İSTİHKAK DAVASI : Taşınır veya taşınmaz bir mal üzerinde mülkiyet veya diğer bir ayni hak iddiasında bulunmayı konu alan dava

36 ) İSTİRDAT DAVASI : Geri alım davası; haklı bir neden olmaksızın mal kazanımından doğan ve kazanılan malın geri alınmasını amaçlayan dava

37 ) İTFA : Bir borcu ödeme, sona erdirme

38 ) IZTIRAR HALİ : Zorunluluk hali; çaresizlik

39 ) KAMBİYO SENETLERİ :  Poliçe, bono ve çekten ibarettir

40 ) KAMBİYO TAAHHÜDÜ : Ticari bir senet üzerine imza koymak suretiyle doğan soyut borç

41 ) KARİNE : İpucu; belirti; bilinen bir olgudan bilinmeyen bir olgunun (sonucun) çıkarılması

42 ) KARZ :  Ödünç

43 ) KAYYUM :  Belli bir malın yönetilmesi veya belli bir işin yapılması için görevlendirilen kimse

44 ) KAZAİ RÜŞT : 15 yaşını bitirmemiş olan mümeyyiz bir küçüğün, ana ve babasının kabulü ile mahkemece reşit kılınması

45 ) KOLLEKTİF ŞİRKET : Ticari bir işletmeyi ticari ünvan altında işletmek üzere hakiki şahıslar arasında kurulan ve ortaklardan hiçbirinin sorumluluğu sınırlanmamış olan ticari şirket

46 ) KOMANDİT ŞİRKET : İki veya daha çok kimse tarafından, bir ticari işletmeyi müşterek ticaret ünvanı altında işletmek amacıyla, bir sözleşmeyle kurulan ve şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir kısmının sorumluluğu sınırlanmamış ve diğer bir kısım ortaklarının sorumluluğu belirli bir miktar ile sınırlanmış olan, hak ehliyeti işletme konusu ile sınırlı, tüzel kişiliğe sahip bir şirket tipidir

47 ) KONKORDATO : En az üçte iki alacaklının kabulü ve ticaret mahkemesinin onaması ile ortaya çıkan bir anlaşmayla, alacaklıların bir kısım alacaklarından vazgeçmesi ve borçlunun da bu anlaşmaya göre borcun belli yüzdesini belirlenen vadede ödeyerek borcundan kurtulması

48 ) KÜLLİ HALEFİYET : Mirasçılar; sadece miras üzerindeki mal ve haklardan istifade etmeyip aynı zamanda miras bırakanın borçlarından da sorumludur. Bu detay miras hukukunda külli halefiyet olarak adlandırılır

49 ) LİMİTED ŞİRKETİ :  İki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret ünvanı altında kurulan ve ortakların sorumlulukları koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı ve esas sermayesi belirli olan şirkettir

50 ) MALİK : Mülkiyet hakkı sahibi; bir şeye sahip olan kişi

51 ) MAMELEK : Malvarlığı

52 ) MENFİ TESPİT DAVASI : Bir kimsenin iddiada bulunan kişi ile aralarında hukuki ilişki (örneğin borç ilişkisi) bulunmadığının saptanmasını istediği dava

53 ) MUACCEL :  Vadesi gelmiş; ödenmesi gereken hale gelmiş

54 ) MÜCBİR SEBEP : Herhangi bir kimse tarafından alınacak önlemlere karşı, önüne geçilmesi olanaksız, beklenmedik olaylar

55 ) MÜDAFİ : Savunucu; savunan

56 ) MÜECCEL : Vadeli; zamanı henüz gelmemiş

57 ) MÜEYYİDE : Yaptırım; destek; hukuk kurallarının uygulanmasını sağlamak ve zorlamak için yasalara konulan hükümler; bir kuralın emir ve yasaklarına uyulmadığı zaman karşılaşılacak olan tepki

58 ) MÜFLİS : İflas eden kişi; mahkemelerce iflasına karar verilen kimse

59 ) MÜMESSİL : Temsil eden; temsilci

60 ) MÜMEYYİZ : Sezgin; temyiz eden; iyiyi kötüden ayırma yeteneğine (temyiz gücüne) sahip kimse

61 ) MÜSADERE : Zoralım; bir kimsenin taşınır veya taşınmaz bir malının, kendi isteği olmaksızın devlet tarafından elinden alınması

62 ) MÜTESELSİL SORUMLULUK : Birden çok kimsenin, bir borcun veya zararın (tamamının) ödenmesinden, zincirleme olarak ve tek başına sorumlu olması

63 ) MUTLAK MUVAZAA : Tarafların gerçekte herhangi bir muamele yapmayı düşünmedikleri halde, sadece üçüncü şahısları yanıltmak amacıyla, aralarında bir muamele yapılmış gibi göstermeleri

64 ) NAMA : Ada, isme, kişiye

65 ) ÖNALIM HAKKI : (Şufa hakkı) bir taşınmaz malın satılması halinde, onu diğer alıcılara nazaran öncelikle satın alabilme hakkı

66 ) PAYLI MÜLKİYET : Birden çok kişinin, maddi olarak bölünmüş olmayan bir şeyin tamamına belli paylarla sahip olmasıdır

67 ) PEY AKÇESİ : Ön ödeme

68 ) RAYİÇ BEDEL : Bir iktisadi kıymetin, değerleme günündeki normal alım-satım değeri; piyasa değeri

69 ) RE’SEN : Kendiliğinden; herhangi bir isteğe gerek olmadan; otomatikman

70 ) REŞİT : Ergin; rüşt yaşını doldurmuş; onsekiz yaşını dolduran veya onsekiz yaşını doldurmamasına
rağmen evlenen veya yasal olarak erginliğine mahkemece karar verilen kişi

71 ) RÜCU : Dönme; sözünden dönme; bir ödemede bulunan kimsenin, bu bedeli, asıl ödeme yapması gereken kişiden istemesi

72 ) RÜÇHAN HAKKI : Yasal olarak tanınan öncelik hakkı

73 ) SINIRLI SORUMLULUK : Borçlunun borcunu ödememesi durumunda, bütün mal varlığıyla değil de mal varlığının bir bölümüyle sorumlu olması durumu

74 ) SINIRSIZ SORUMLULUK : Borçlunun borcunu ödememesi durumunda alacaklıya karşı bütün mal varlığıyla sorumlu olması durumu

75 ) SÜKNA HAKKI :  Bir evde veya evin bir bölümünde oturma hakkı veren kişiye bağlı bir irtifak hakkı

76 ) ŞERH : Kişisel hakların, devir sınırlamalarının ve geçici tescilin, tapu siciline yazılmasını gösteren terim

77 ) ŞUFA (ÖNALIM) HAKKI : Mükellefin, hakkın konusu olan şeyi bir üçüncü kişiye satması durumunda, hak sahibine tek taraflı bir irade beyanı ile satılan şeyin mülkiyetinin kararlaştırılan bedel karşılığında öncelikle kendisine devrini isteme yetkisini veren yenilik doğuran hak

78 ) TAHVİL : Üzerinde bulunan kupon ve/veya anapara vadesi geldiğinde borçlu olan şirketin borçlarını ödemesi esasına dayanan menkul değerler

79 ) TAKSİRLİ SUÇ : Dikkatsizlik, tedbirsizlik, meslekte acemilik veya düzene, buyruklara ve talimata uymazlıktan doğan, istemeyerek gerçekleştirilen suç

80 ) TEMERRÜT : Borcun ifasında gecikme, bir yükümlülüğün yerine getirilmesinde oluşan gecikme

81 ) TEMETTÜ : Kâr; kazanç payı

82 ) TEMYİZ : Mahkemelerce verilen kararın kanun ve usul yönünden incelenmesini sağlayan yasal yol

83 ) TENKİS :  İndirme; azaltma; eksiltme

84 ) TEREKE : Miras bırakandan mirasçılara kalan malvarlığı

85 ) TERKİN : Silme; resmi kütük veya defterde yazılı bulunan bir konunun (şerhin) çizilmesi

86 ) TESELLÜM : Teslim alma

87 ) TESELSÜL : Zincirleme ; birden fazla kimsenin bir borçtan veya suçtan dolayı sorumlu olması

88 ) TRAMPA : Bir malın başka bir malla veya bir hakkın başka bir hakla değiştirilmesini konu alan sözleşme

89 ) TÜZEL KİŞİ :  Kendisini oluşturan gerçek kişilerin üzerinde ve onlardan bağımsız bir varlığı ve belirli bir amacı bulunan

90 ) ÜST HAKKI : Taşınmaz malikinin, bir başkasına, arsasının üstünde ya da altında inşaat yapma veya mevcut inşaatı koruma (ona sahip olma) yetkisi verdiği irtifak hakkı

91 ) VARANT : Rehin senedi; umumi mağazaya tevdi edilen mallara ve tahıla ilişkin rehin hakkını gösteren ve bu mallar üzerinde herhangi bir alacaklı yararına bu hakkın yaratılmasını sağlayan senet

92 ) VARİS : Mirasçı

93 ) VASİ : Kanunun öngördüğü durumlarda, küçük veya kısıtlı kişilerin haklarını korumak üzere mahkeme tarafından atanan kanuni temsilci

94 ) VEDİA : Saklama

95 ) VEKALET SÖZLEŞMESİ : Kişinin, bedelli veya bedelsiz olarak, bir işi yürütmeyi veya yerine getirmeyi başkası adına üstlendiği sözleşme

96 ) VELAYET : Ana ve/veya babanın, reşit olmamış çocukları üzerindeki (kanundan doğan) eğitim ve terbiye hak ve yetkisi

97 ) ZAMANAŞIMI : Kanunda öngörülen ve belirli koşullar altında geçmekle, bir hakkın kazanılmasını, kaybedilmesini veya bir yükümlülükten kurtulmayı sağlayan süre

98 ) ZARURET HALİ : Kendisini ve başkasını bilerek sebebiyet vermediği zarardan ya da derhal ortaya çıkabilecek bir tehlikeden kurtarmak için başkasının mallarına zarar vermedir

99 ) ZIMNİ : Üstü kapalı; açık olmayan

100 ) ZİLYETLİK : Bir şey üzerinde fiili hakimiyet veya bir eşyayı fiili hakimiyet ve kudret alanı içinde bulundurma

SORU 1

“UNESCO, 2012 yılını Uluslararası …… Yılı olarak ilan etmiştir.” İfadesinin doğru olması için boşluğun yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Itrî
B) Mevlana
C) Piri Reis
D) Evliya Çelebi
E) Hacı Bektaşi Veli

Doğru cevap: A

SORU 2

Mondros Ateşkes Antlaşması aşağıdakilerden hangisine yönelik bir hüküm içermez?

A) Kapitülasyonların kaldırılması
B) Anadolu topraklarının işgal edilmesi
C) Osmanlı Devleti’nin savunmasız bırakılması
D) Osmanlı Devleti’nin egemenlik alanının daralması
E) İstanbul’un güvenliğinin tehlikeye girmesi

Doğru cevap: A

SORU 3
I. Temsil Heyeti Başkanlığı
II. Başkomutanlık
III. Erzurum milletvekilliği
IV. 9. Ordu Müfettişliği
V. Cumhurbaşkanlığı
Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı döneminde ve sonrasında yapmış olduğu görevler, aşağıdakilerin hangisinde kronolojik olarak doğru sıralanmıştır?

A) I-III-V-IV-II
B) II-I-III-V-IV
C) III-II-IV-I-V
D) IV-I-III-II-V
E) V-IV-I-III-II

Doğru cevap: D

SORU 4

Kurtuluş Savaşı biter bitmez Atatürk, ülkesinin bağımsızlığından ve onurundan ödün vermeden eşitliğe dayalı bir barış sistemi arzu etmiştir. Bu nedenle O, “Yurtta barış, dünyada barış” ideali ile hareket etmiş ve Türkiye’yi bazı uluslararası paktlara dâhil etmiştir.

Atatürk’ün bu tutumuna dayanarak Türkiye’nin 1923-1938 yılları arasında katıldığı

I. Kellogg-Briand
II. Akdeniz
III. Balkan
IV . Bağdat
Paktlarından hangileri, aşağıdaki seçeneklerde birlikte doğru olarak verilmiştir?

A) I ve IV
B) II ve IV
C) I, II ve III
D) II, III ve IV
E) I, II, III ve IV

Doğru cevap: C

SORU 5

Mustafa Kemal Atatürk, çok partili hayata geçmek, dürüst ve etkili bir muhalefet ile meclis çalışmalarını hızlandırmak, farklı görüşleri mecliste temsil yetkisi vermek, demokrasinin tüm kurumları ile işlemesini sağlamak amacıyla Paris Büyükelçiliğinde bulunan Fethi Okyar’a bir parti kurdurmuştur.
Söz konusu siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
B) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
C) Serbest Cumhuriyet Fırkası
D) Cumhuriyet Halk Fırkası
E) Demokrat Parti

Doğru cevap: C

SORU 6

Balkan Savaşları sonunda, Bulgaristan ve Yunanistan’da kalan Türk azınlıkların sahip olacakları
hakları belirleyen antlaşmalar, aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?

A) Bükreş ve Atina Antlaşmaları
B) Londra ve Edirne Antlaşmaları
C) İstanbul ve Atina Antlaşmaları
D) Belgrat ve Bükreş Antlaşmaları
E) Edirne ve İstanbul Antlaşmaları

Doğru cevap: C

SORU 7

Mustafa Kemal’de, Türk milletini bir araya getirip mücadele etme ve devlet yapısını yenileme
düşüncesini gerçekleştirme azminin gelişmesinde, aşağıdakilerden hangisinin etkisi en azdır?

A) Balkan Savaşları
B) II. Meşrutiyetin ilanı
C) 31 Mart Vak’ası
D) l. Dünya Savaşı
E) Trablusgarp Savaşı

Doğru cevap: B

SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi, l. Dünya Savaşı sonunda yapılan antlaşmaların ortak özelliklerinden biri
değildir?

A) Bazı devletlerin sınırlarını değiştirmeleri
B) Yeni devletlerin kurulmasını sağlamaları
C) Ekonomik yükümlülükler içermeleri
D) Yeni siyasal rejimler öngörmeleri
E) Askeri sınırlamalar getirmeleri

Doğru cevap: D

SORU 9

l. Dünya Savaşı sonunda, aşağıdaki devletlerin hangisinde rejim değişikliği olmuştur?

A) Almanya
B) İngiltere
C) Fransa
D) Japonya
E) İsveç

Doğru Cevap: A

SORU 10

Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra, Osmanlı hükümetinin süregelen işgaller karşısında yetersiz
kalması Türk milletinin tepkilerine yol açmıştır. Aşağıdakilerden hangisi, bu tepkilerden biridir?

A) Takrir-i Sükun Kanunu’nun kabul edilmesi
B) Kuva-i Milliye’nin oluşması
C) Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun kabul edilmesi
D) İstiklal Mahkemelerinin kurulması
E) Tekâlif-i Milliye Emirleri’nin uygulanması

Doğru cevap: B

SORU 11

Okuyucuya namuslu söz söylemek, doğruyu anlatmak gerekir. Sanat, insanların kafalarını ve yüreklerini etki-leyecek güce sahiptir. Bir insanın sanatçı tanımına uyması için bu gücü insanların ruhunda güzeli yarat-maya ve insanlığın iyiliğine yöneltmesi gerektiğine ina-nıyorum.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilme-miştir?

A) Sanatçının okuyuculara karşı iyimser bir tavır ser-gilemesine
B) Sanatçının eserleriyle insanların ruhunda iyiliği ve güzelliği yaratmasına
C) Sanatçının hayatın doğrularını yansıtmasına
D) Sanatçının insanları etkileme gücünü olumlu yönde kullanması gerektiğine
E) Sanatın insanları etkileme gücüne

Çözüm:11
Parçada “— insanların ruhunda güzeli yaratmaya —“ ifadesinde B seçeneğine,
“— namuslu söz söylemek doğruyu anlatmak gerekir.” ifadesinde C seçeneğine, “— insanlığın iyiliğine yöneltmesi —“ ifadesinde D se-çeneğine ve “Sanat, insanların kafalarını ve yüreklerini etkileyecek güce sahiptir.” ifadesinde E seçeneğine değinilmiştir. Ancak parçada sanatçının okuyuculara karşı iyimser bir tavır sergilemesiyle ilgili bilgi yoktur.

(Cevap A)
SORU 12

Uçun kuşlar uçun doğduğum yere
Şimdi dağlarında mor sümbül vardır
Ormanlar koynunda bir serin dere
Dikenler içinde sarı gül vardır
Yukarıdaki şiirin ana duygusu ne olabilir?

A) Geçmişe duyulan özlem
B) Sıla özlemi
C) Doğa sevgisi
D) Yaşama sevinci
E) Toprağa bağlılık

Çözüm:12
Dörtlüğün ilk dizesindeki “uçun kuşlar doğduğum yere” ifadesinden şairin memleketin kast ettiğini anlıyoruz. Şiirin tamamında ise memleketiyle ilgili özellikleri anla-tan şairin, sıla özlemi çektiği anlaşılmaktadır. Zaten sı-la, bir kimsenin doğduğu yer ve ona olan özlem anla-mını taşır.

(Cevap B)

SORU 13

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “onu” sözcüğünün kullanılması gereksizdir?

A) Zaman içinde, onu daha da ustalaşmış olarak gör-düm.
B) Evde yalnızdım, onu bekliyordum.
C) Babadan kalma evini satmak zorunda kalması onu çok üzmüştü.
D) Sorunuzu unutmadım, onu biraz sonra yanıtlaya-cağım.
E) Böylece onu bütün yönleriyle tanıyacak, sevecek-siniz.

Çözüm:13

D seçeneğindeki cümle nesnesi ortak olan sıralı bir cümledir. Yani; “unutmadım NEYİ? sorunuzu. / yanıtlayacağım NEYİ? sorunuzu.” Öyleyse her iki yüklemin de nesnesi aynı olduğuna göre cümlenin “So-runuzu unutmadım, biraz sonra yanıtlayacağım şeklin-de ifade edilmesi gerekir. İkinci cümledeki “onu” söz-cüğü gereksizdir.

(Cevap D)

SORU14

“Shakespeare’in oyunları arasında en sık sahnelenen ve Türk seyircisi tarafından en çok benimsenenler ara-sında Hamlet ve Othello’dur.”
Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?

A) “en çok” sözü kaldırılmalı
B) “en sık” sözü kaldırılmalı
C) “ve” yerine “ile” sözcüğü kullanılmalı
D) “oyunları” sözünden sonra gelen “arasında” yerine “içinde” kelimesi kullanılmalı
E) “Hamlet” sözünden önce gelen “arasında” sözcüğü kaldırılmalı

Çözüm:14

Sorudaki cümlede gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. “Hamlet” sözünden önceki “arasında” sözcüğü gereksizdir. Cümle “Shakespeare’in oyunları arasında en sık sah-nelenen ve Türk seyircisi tarafından en çok benimse-nenler Hamlet ve Othello’dur.” şeklinde olmalıdır.

(Cevap E)

1-Aşağıdakilerden hangisi kamu hukuk dallarından biri değildir?

A) Borçlar Hukuku
B) İş Hukuku
C) İdare Hukuku
D) Anayasa Hukuku
E) Vergi Hukuku

2-Aşağıdakilerden hangisi sosyal devlet ilkesini açıklar?

A) Din ve devlet işlerini ayıran devlet
B) Irk, din, dil ayrımı yapılmayan devlet
C) Hukuka dayalı devlet
D) Egemenliğin halkta olduğu devlet
E) Hiçbiri

3- Anayasamıza göre yasama yetkisi kimindir?

A) TBMM’nin
B) Bakanlar Kurulu’nun
C) Danıştay’ın
D) Mahkemelerin
E) Cumhurbaşkanı

4- Bakanlar, kim tarafından seçilir?

A) Milletvekilleri tarafından
B) Yargıtay tarafından
C) Cumhurbaşkanı tarafından
D) Bakanlar Kurulu tarafından
E) Başbakan tarafından

5- Aşağıdakilerden hangisi Ceza Hukuku’nun ilkelerinden biridir?

A) İyi niyet ilkesi
B) Kusursuz sorumluluk ilkesi
C) Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi
D) İlliyet ilkesi
E) Hiçbiri

6- Aşağıdakilerden hangisi bir kabahat cezasıdır?

A) Ölüm
B) Bir meslek ve sanatın icrasının geçici olarak durdurulması
C) Ağır hapis cezası
D) Ağır para cezası
E) Hiçbiri

7- Suçun maddi unsuruna ne ad verilir?

A) Kusurluluk
B) Tipiklik
C) Zarar
D) Hareket
E) Netice

8- Aşağıdaki gruplardan hangisine ceza verilmez?

A) 0-11 yaş
B) 0-15 yaş
C) 0-8 yaş
D) 11 -15 yaş
E) Hiçbiri

9- Aşağıdakilerden hangisi Vergi Hukukunun temel ilkelerinden değildir?

A) Vergide eşitlik
B) Vergide genellik
C) Vergide nispilik
D) Vergide kanunilik
E) Vergide adaletlik

10- Aşağıdakilerden hangisi servet üzerinden alman vergilerden değildir?

A) Emlak vergisi
B) Kurumlar vergisi
C) Taşıt – alım vergisi
D) Motorlu taşıtlar vergisi
E) Veraset ve intikal vergisi

11- Aşağıdakilerden hangisi sosyal hayatı düzenleyen kurallardan değildir?

A) Din kuralları
B) Görgü kuralları
C) iş hayatı kuralları
D) Hukuk kuralları
E) Ahlak kuralları

12- Hukuk niçin gereklidir?

A) Sosyal hayatı düzenlediği için
B) Devleti diğer devletlerden koruduğu için
C) Toplumda refahı sağlamak için
D) Kişileri korkutmak için
E) Hiçbiri

13- Şahısların kendi nefislerine karşı davranış biçimlerini hangi kurallar belirler?

A) Din kuralları
B) Sübjektif ahlak kuralları
C) Objektif ahlak kuralları
D) Hukuk kuralları
E) Görgü kuralları

14- Bir düğüne hediye götürmeyi gerektiren kural hangisidir?

A) Din kuralı
B) Hukuk kuralı
C) Görgü kuralı
D) Ahlak kuralı
E) Hiçbiri

15- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Din kurallarına aykırı davranmanın müeyyidesi manevidir.
B) Maddi müeyyide, kuralın kamu kudreti ile desteklenmiş olmasıdır.
C) Din, ahlak ve görgü kurallarının maddi müeyyidesi yoktur.
D) Ahlak kuralları her zaman her yerde aynıdır.
E) Hukuk kuralları, maddi müeyyidelidir.

16- Aşağıdakilerden hangisi, yalnızca hukuk kuralının bir özelliğidir?

A) Bir müeyyideye sahip olması
B) Kişilerin birbirleri ile olan ilişkileri düzenlemesi
C) Kamu kudreti ile desteklenmiş olması
D) Bir takım emir ve yasaklar içermesi
E) Hiçbiri

17- Verilmiş söze sadık kalmayı emreden ahlak kuralı aşağıdakiler-den hangisine girer?

A) Mutlak ahlak kuralı
B) Sübjektif ahlak kuralı
C) Objektif ahlak kuralı
D) Özel ahlak kuralı
E) Yüksek ahlak kuralı

18- Görgü kuralları ne ile ilgilidir?

A) Şahısların kendi nefısleriyle
B) Toplumda azınlığın benimsediği davranışlarla
C) Toplumda çoğunluğun benimsediği davranışlarla
D) Toplumun ahlaki değerleriyle
E) Hiçbiri

19- Din kurallarının koyduğu emir ve yasaklara aykırı biçimde davranan kimselerin karşılaşacakları tepki
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Günahkâr sayılma
B) Lanetleme
C) Ayıplanma
D) Küçük görülme
E) Hapsedilme

20- Cebri icra aşağıdaki sosyal kurallardan hangisi tarafından düzenlenmiştir?

A) Din kuralları
B) Ahlak kuralları
C) Görgü kuralları
D) Eğitim kuralları
E) Hukuk kuralları

Ziraat Bankası 2015 yılına hazırlık yapmaya başladı. Türkiyenin en köklü bankalarından olan Ziraat Bankası alım yapılacak bölümleri belirledi. 2014 TC Ziraat Bankası alım yapılacak haberini açıkladı. Heyecana kapılan binlerce memur adayı Kpss sınavı olmadan memur olma hayalleri kurmaya başladı. İşte Ziraat Bankası sınav sorularını bulabileceğiniz haberimiz. Haberimizin içeriğinde ayrıca Ziraat Bankası Başvuru detaylarıda yer almaktadır. Peki Ziraat Bankası soruları nerelerden çıkar? Ziraat Bankası Sınavı ne şekilde olur? Ziraat Bankası sınavı yazılı mı? sözlü mü? mülakat mı? Ziraat Bankası sınavları ve Ziraat Bankası alımı ile ilgili merak edilen soruların cevapları en detaylı halleriyle aktifhaber.com’da…

Türkiyenin en köklü bankalarından olan Ziraat Bankası 2015 yılına bomba gibi hazırlanıyor. Ziraat Bankası yeni memur alımlarıyla kadrosunu iyice güçlendirmek istiyor. 2014’de de memur alımı yapan Ziraat Bankası yeni yıl öncesi hazırlıklarını sıklaştırıyor. T.C Ziraat Bankası kpss olmadan memur alımı yapıyor, başvuru formu için tıklayın… Haberimizin içeriğinde Ziraat Bankası Personel alımı ile ilgili tüm bilgileri, Ziraat Bankası personel alım şartlarını ve Ziraat Bankası Personel alım sınavı sorulaarını bulabilirsiniz. Ziraat bankası soruları ve daha fazalası aktifhaber.com farkıyla sizlerle…

About admin

Recommended for you

1 Comment

  1. DİLARA ÇEVİKEL

    12 Ağustos 2017 at 12:16

    sınav cevpları

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir